Tuesday, March 22, 2011

یک قطره در هر چشم  فرو ‌می‌ریزد و تا ته گلو می‌رود! مزه‌ی تلخ مزخرفی دهانم را پر می‌کند. نمی‌فهمم چرا باید سوراخی از چشم به اعماق گلو وجود داشته باشد..

پماد استریل چشمی برای آدم تنها نیست. مهارت زیادی لازم ست که با یک دست پلک پایینت را بکشی و با دست دیگر پماد را بریزی داخلش بدون اینکه مژه‌ها و صورتت را چرب کنی! بعدش هم برای چند ثانیه چشمانت از هم باز نمی‌شود و اگر ایستاده باشی  راه برگشت را گم می‌کنی..

0 comments: