Tuesday, September 11, 2012

در گریز و مبارزه با وابستگی!‏
با شعار وابستگی خر ست.‏

0 comments: