Wednesday, April 25, 2012

هر چه‌قدر فکر می‌کنم توی زندگیم انقدر بد نبودم و بد نکردم به کسی که این نتیجه‌ش باشه!‏
همیشه سعی کردم صادق باشم و دروغ نگم تا دروغ نشنوم! جز مامانم که باید اعتراف کنم کم دروغ نگفتم بهش و زندگیم را مخفی کردم خیلی وقت‌ها ازش یا یه برش کوچکی را فقط تعریف کردم.. هیچ کس جز خودش هم حق نداره تنبیهم کنه!‏
نباید این‌جوری می‌شد.. ‏
تف حقیقتن! که این‌جا هم نمی‌شه راحت نوشت از سر آشناهایی که هنوز جمله به ته نرسیده می‌فهمن مخاطبت کی بوده..‏
بی‌خیال! برم با تنهایی‌هام خلوت کنم.. ‏

1 comments:

RS232 said...

ماسو جان, سخت نگیر
زندگی همچنان زیبا است
هر چه باشد شنیدن دروغ باز بهتر از دیدن دروغ است!