Friday, April 20, 2012

یک وقت‌هایی به شدت غافل‌گیرم می‌کند..‏
گفتم بهش.. گفتم: یک وقت‌هایی غافل‌گیرم می‌کنی!‏
نگاه پرسش‌گرش ماند روی صورتم.. گفتم: بدون این‌که کلمه‌ای بگم می‌فهمی دردم چیه!‏
یک وقت‌هایی حرفی، کلمه‌ی با ربطی شاید رد و بدل می‌شود و کمک می‌کند به حدس زدنش.. اما یک وقت‌هایی مثل دیروز، غم گذشته‌ای که رویش مدام خاک می‌ریختم باز سر باز کرده بود..‏ 
نگفت چطور اما باز فهمید بهانه‌گیری‌ها از چه بوده..‏

0 comments: