Monday, January 24, 2011

از دیشب آمده‌ام خانه، قصد ِ درس خواندن هم داشته‌ام!
جزوه‌ام جا ماند در ماشین. یادم رفت بردارم و بابا رفت.. فردا صبح باید برگردم. شب هم مهمان‌بازی داریم با یک خروار درس ِ نخوانده..

0 comments: